24 February 2018

Kalamunda Pop-up Stall

Kalamunda Town Centre

25 February 2018

Market Pop-up Stall

Kalamunda Farmers Market
15 March 2018

Visioning Workshop

Kalamunda Town Hall